از اونجا که تا کمربند مشکی تکواندو پیش رفتم و دارم ادامه میدم
شمارش اعداد 1 تا 10 که به زبان کره ایی هستن رو میزارم.

ا- هانا
2- دول - تول
3- ست
4- نت
5- داسوت
6- یاسوت
7- یودول
8- ایلگوپ
9- اهوپ
10- یول